Digitale NRD

Dijkversterking Wolferen-Sprok en dijkteruglegging Oosterhout

Welkom! Op dit digitale platform vragen wij u mee te denken over de integrale verkenning van de dijkversterking tussen Wolferen en Sprok én een van de mogelijke oplossingsrichtingen: een dijkversterking met een dijkteruglegging bij Oosterhout.

Doel notitie reikwijdte en detailniveau

Een procedure voor milieueffectrapportage (MER) dient om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij bestuurlijke besluiten. Bij de dijkversterking Wolferen-Sprok en de dijkteruglegging Oosterhout wordt een MER-procedure doorlopen.

Het opstellen van een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) is een eerste stap in deze MER-procedure. De NRD dient als een soort spoorboekje voor het MER. De NRD geeft aan welke alternatieven en varianten in het MER worden onderzocht en welke (milieu- en omgevings)thema’s in beeld worden gebracht. Ook geeft het NRD de diepgang en methode van het onderzoek aan.

De inhoud van de NRD is hier digitaal door te lezen. De inhoud is vrijwel hetzelfde als die van de pdf-versie, echter de verwijzingen en kaarten zijn toegankelijker gemaakt.

Wat kunt u waar vinden?

Hoofdstukken

Hoofdstuk 1
Aanleiding van het project en de achtergrond voor de MER-procedure.
Hoofdstuk 2
Hoogwaterveiligheidsopgave, inpassing van dijkversterking en dijkteruglegging en de mogelijke meekoppelkansen
Hoofdstuk 3
Alternatievenontwikkeling
Hoofdstuk 4
Aanpak voor de milieueffectrapportage
Hoofdstuk 5
Participatieproces en de MER-procedure.

Uitleg van de digitale viewer

Bij scrollen in de tekst worden bijbehorende visualisaties automatisch getoond

Klik op vorige en volgende om naar de volgende visualisatie te scrollen, de tekst scrollt automatisch mee

Zet kaartlagen aan of uit en bekijk de interactieve kaarten

PDF-versie

De pdf-versie van de NRD is 5 februari vastgesteld door het College van Dijkgraaf en Heemraden en verstuurd naar de provincie. Het is deze versie die officieel ter inzage ligt.

download PDF-versie

Zienswijzen indienen

U kunt van 22 februari 2018 tot en met 21 maart 2018 schriftelijk of mondeling bij de provincie Gelderland een reactie indienen. Iedereen die een zienswijze instuurt kan vragen om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. U kunt uw schriftelijke reactie sturen aan:

  • Gedeputeerde Staten van Gelderland

  • t.a.v. de afdeling KOB/IBT
  • Postbus 9090
  • 6800 GX Arnhem
  • Per e-mail:

  • post@gelderland.nl
  • Beiden onder vermelding van:

  • "Notitie Reikwijdte en Detailniveau dijkversterking Wolferen – Sprok, zaaknummer 2017 – 017178."

Een mondelinge zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn inbrengen door een afspraak te maken met de heer D.B. ten Hooven van de provincie Gelderland, telefoon (026) 359 88 10.

Binnengekomen reacties worden gebruikt bij het bepalen van de verdere aanpak van de verkenning en planuitwerking. De provincie raadpleegt ook de wettelijke adviseurs, betrokken bestuursorganen en de onafhankelijke commissie voor de MER.