Thema: Gebruikswaarde

Woonfunctie

Langs de dijk is bebouwing aanwezig, een deel van de huizen ligt direct aan de dijk dan wel in de dijk gebouwd. Een deel van de woningen ligt buitendijks. Er bevinden zich circa 80 adreslocaties binnen 50 m van de kruin van de dijk. Over het algemeen is er een woonfunctie gekoppeld aan deze adressen. Verder liggen de dorpskernen Oosterhout en Slijk-Ewijk en de stadskern van Nijmegen dichtbij. Een deel van de taluds is in gebruik als tuin.

Tussen Lent en Oosterhout komt er een aantal nieuwe woonwijken bij, zoals De Stelt-Zuid, Vossenpels Zuid-Zuid, Woenderskamp en Hof van Holland. Een aantal van deze locaties ligt direct aan de dijk. Hier verandert het karakter van de landelijke dijk op termijn in een stedelijke dijk. Daarnaast zijn er ook woningbouwplannen voor de oude kern van Oosterhout: Hoge Wei. Naast woningen in binnendijks gebied zijn er op het traject ook meerdere dijkwoningen aanwezig.

Economische functies

Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van meerdere landbouwbedrijven. Rondom Oosterhout bevindt zich een gebied voor de glastuinbouw.

Scheepsvaart

De Waal stroomt van de Rijn bij Pannerden via Nijmegen, Tiel en Zaltbommel naar de Merwede bij Woudrichem. De rivier wordt veel gebruikt door de scheepvaart. De vaargeul heeft een breedte van 150 m en een diepte van minimaal 2,80 m.

Verkeersfunctie dijk

De Waaldijk heeft op lokaal niveau een belangrijke ontsluitende functie (Witteveen+Bos, 2017b). Het verkeer tussen Wolferen, Loenen, Slijk-Ewijk en Oosterhout heeft de Waaldijk als potentiële route (zie kaart). Bovendien worden een aantal erven en woningen vanaf de Waaldijk ontsloten. Verder wordt de dijk met name in de zomer ook recreatief gebruikt, met name door fietsers en voetgangers (Witteveen+Bos, 2017b). ’s Zomers is er in de weekenden in het deel van gemeente Nijmegen een afsluiting van de Oosterhoutse dijk voor auto’s.

De Waaldijk is in de huidige situatie circa 5 m breed en is ingericht als erftoegangsweg. De Waaldijk is voorzien van enkele snelheidsremmende maatregelen. Het rustige karakter van de weg en de rechtstanden nodigen uit tot hardrijden. Met name in de rustigere perioden, zoals ’s nachts, is de kans hierop groter. Maar ook op drukke dagen wordt overlast ervaren van hardrijders. Hoge snelheden van het gemotoriseerde verkeer hebben een negatieve invloed op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Behalve de parkeervoorzieningen op eigen terrein zijn er op of direct langs de Waaldijk weinig parkeerplaatsen aanwezig in de huidige situatie.

Recreatiefunctie

Op de dijk lopen meerdere recreatieve routes. Zo gaat het Grote Rivierenpad (Langeafstandswandeling LAW 6, wandelnet.nl) over de dijk, tussen de spoorbrug en de Waaiensteinkolk en tussen Oosterhout en Slijk-Ewijk. Vrijwel de hele dijk is onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk (Fietseropuit.nl). De wandelroutes op de dijk worden over het algemeen gedeeld met gemotoriseerd verkeer. In de uiterwaarden zijn struinpaden en ommetjes aanwezig. Bij Slijk-Ewijk ligt er een fiets-/voetveer over de Waal naar Beuningen.

Er zijn meerdere locaties met een recreatieve functie in het gebied. Hieronder vallen onder meer de camping en brasserie de Grote Altena, de historische buitenplaats Oosterhout en Fort Boven-Lent (het wijnfort). De recreatieve plekken vervullen eveneens een rol voor de arbeidsgelegenheid in het gebied. Verder bieden de uiterwaarden en de Waal een grote variëteit aan recreatiemogelijkheden.

Overige aspecten

De risicokaart (risicokaart.nl) geeft een overzicht van risico's met gevaarlijke stoffen die kunnen leiden tot rampen en ongevallen. Hierop zijn voor het dijktraject met name risico’s geïdentificeerd die samenhangen met transport. Er is een risicovolle installatie langs de dijk op de Waaldijk 9 in Bemmel, gemeente Lingewaard (propaantank). Verder zijn er transportroutes voor gevaarlijke stoffen, zoals de Waal zelf (basisnet water), de brug van de A50 (basisnet weg), de spoorbrug (basisnet spoor), de A325 (incident regionale weg). Op twee locaties (tussen dijkpalen DD231 en DD240 en tussen DD217 en DD219) kruist de dijk grote aardgasleidingen van Gasunie. Daarnaast bevinden zich tussen dijkpaal DD178 en DD181 twee hoogspanningskruisingen, zowel boven- als ondergronds.

Op de risicokaart worden naast risicobronnen, ook kwetsbare objecten weergegeven. De op de risicokaart getoonde kwetsbare objecten zijn woningen, gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden en gebouwen waar niet-zelfredzame mensen aanwezig zijn (zieken, bejaarden, kinderen). Het wijnfort Lent (Bemmelsedijk 4 in Lent) is aangeduid als kwetsbaar object.

Nijmegen behoort tot de zwaarst geraakte gebieden in de Tweede Wereldoorlog. Er is een grote kans op het aantreffen van conventionele explosieven. Grote delen van de dijk zijn tijdens eerdere conventionele explosieven onderzoeken vrijgegeven. De overige gebieden binnen het interessegebied gelden als uiterst verdacht, het gaat hierbij met name om het deeltraject nabij fort Lent (Witteveen+Bos, 2017c).

Klap tekst in

Door ruimtebeslag en hinder kan de woonfunctie langs de dijk veranderen, en zelfs leiden tot sloop van woningen. In het MER wordt bekeken of er sprake is van gedwongen verhuizing, ruimtebeslag op tuinen, op de veranderingen voor het gebruik van de bewoners (als gevolg van veranderde regels). Daarnaast wordt via vuistregels berekend wat de invloed is van de alternatieven op trillinghinder, schade aan huizen, geluidshinder en de luchtkwaliteit. Indien nodig wordt hiervoor (in de planuitwerking) aanvullend onderzoek uitgevoerd.

Ook voor economische functies, waaronder glastuinbouw en andere landbouw, en recreatie wordt de invloed onderzocht, zowel aantal (areaal, aantal verbindingen/elementen) als de kwaliteit van de functie. Voor de verkeerfunctie wordt ingegaan op verkeersintensiteit, bereikbaarheid woonkernen en panden, bereikbaarheid hulpdiensten, parkeervoorzieningen, oversteekbaarheid, conflicten en ongevallen. Bij overige functies wordt ingegaan op externe veiligheid, kabels en leidingen, niet gesprongen explosieven voor zover deze onderscheidend zijn.

Klap tekst in