Thema: Natuur

Beschermde gebieden

Natura 2000-gebied

De dijk vormt de noordelijke grens van het Natura 2000-gebied Rijntakken. De dijk grenst aan een Vogelrichtlijngebied ten oosten van Lent en een Vogel- en Habitatrichtlijngebied ten westen van Lent (zie kaart). Bijzondere habitattypen die in dit Natura 2000-gebied voorkomen zijn:

  • zachthoutooibossen in de uiterwaarden bij Loenen en Wolferen;
  • meer met krabbenscheer en fonteinkruiden bij de Oosterhoutse Waarden;
  • stroomdalgrasland ten westen van Lent;
  • slikkige rivieroevers ten oosten van Lent.

Bijzondere soorten die hier voorkomen zijn onder andere kamsalamanders, oeverzwaluw, fuut en steenuil (Witteveen+Bos, 2017d).

In 2015 werden de Oosterhoutse Waarden opnieuw ingericht voor natuurontwikkeling (WaalWeelde-project). Bij Oosterhout werd in het verlengde van de nevengeul een deel van de uiterwaard uitgegraven. Tot 2023 zullen nog enkele werkzaamheden plaatsvinden voor de aanleg van natuuroevers in de plassen.

Klap tekst in

Beschermde gebieden

Het MER gaat in op de kansen en bedreigingen voor de beschermde gebieden. De habitattypen en soorten met instandshoudingsdoelstellingen in Natura 2000-gebieden, de wezenlijke kenmerken en waarden en ontwikkeldoelen van het Gelders NatuurNetwerk en de Groene Ontwikkelingszones spelen hierbij een rol. Hiervoor worden de criteria vernietiging, verstoring, verzuring/vermesting, vernatting/verdroging, versnippering en overstromingsdynamiek uitgewerkt. In de planuitwerkingsfase wordt voor het voorkeursalternatief een passende beoordeling in het kader van de Wet Natuurbescherming opgesteld als significante effecten op Natura 2000-gebied(en) niet op voorhand worden uitgesloten.

Beschermde soorten

Daarnaast beïnvloeden de alternatieven mogelijk beschermde soorten. In het MER worden de effecten van vernietiging en verstoring op de functionaliteit van het leefgebied en instandhouding van de soort inzichtelijk gemaakt.

Bos

In het MER wordt voor de in het kader van de Wet natuurbescherming relevante bosgebieden berekend hoeveel hectare vernietigd wordt en wordt aangegeven waar kansen zijn voor herplant.

Rode lijstsoorten

In het MER wordt ingegaan op de mogelijke vernietiging van leefgebied van rode lijstsoorten.

Klap tekst in