Thema: Rivierkunde

Buitenwaarts versterking en het terugleggen van de dijk heeft invloed op het rivierbeheer en de waterstanden. Alle oplossingsrichtingen met deze ingrepen worden daarom getoetst aan de overige relevante criteria van het Rivierkundig Beoordelingskader (RWS, 2017). Het kader stelt criteria op het gebied van de aspecten hoogwaterveiligheid, hydraulische effecten en morfologische effecten. Hieronder zijn de nog relevante criteria opgesomd:

  • hoogwaterveiligheid: invloed op de Hoogwaterstand bij norm, het bergend volume in de uiterwaarden en de afvoerverdeling van de rivieren bij de Pannerdensche Kop;
  • hydraulische effecten: invloed op inundatiefrequentie en stroomsnelheden in uiterwaarden, stroombeeld in vaarweg (dwarsstroming), afvoerverdeling Pannerdensche Kop;
  • morfologische effecten: invloed op sedimentatie en erosie van zomer- en winterbed van de rivier.

Het MER gaat in op de eventueel benodigde compensatie van opstuwende effecten. Ook wordt gekeken naar de benodigde inspanning voor het vegetatiebeheer buitendijks.

Klap tekst in